Харьковский областной ТЦК и СП

Київський національний лінгвістичний університет започатковує підготовку фахівців з військового перекладу

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК Про підготовку фахівців з військового перекладу з двох іноземних мов у Київському національному лінгвістичному університеті. З 2018 – 2019 н. р. у Київському національно лінгвістичному університеті на денній формі навчання започатковується підготовка фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізація: 035.041 Германські мови та література (переклад включно), перша – англійська: освітньо-професійна програма: Військовий переклад з двох західноєвропейських мов (англійська і німецька). Тривалість навчання – 4 роки. Випускники бакалаврату отримують кваліфікацію: бакалавр філології, філолог, фахівець з військового перекладу з двох іноземних мов. Підготовку майбутніх фахівців з військового перекладу з двох іноземних мов здійснюють найбільш кваліфіковані науково-педагогічні працівники університету – доктора наук, професори, кандидати наук, доценти. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня « Військовий переклад з двох західноєвропейських мов (англійська і німецька)» обсягом 240 кредитів ЄКТС (вісім семестрів) забезпечує формування у майбутніх фахівців з військового перекладу фахової компетентності, зокрема: - досконале володіння українською мовою і англійською мовою як першою іноземною на рівні С1, німецькою мовою як другою іноземною на рівні В2 в усному та писемному мовленні у широкому спектрі професійних контекстів; - володіння системним знанням усіх аспектів теорії перекладу, основних проблем та етапів розвитку перекладознавства, загальних і часткових теорій перекладу, категорій і видів перекладу; - володіння соціокультурними знаннями про країни, мова яких вивчається, та вміннями їх застосовувати у міжкультурній комунікації та військовому перекладі іноземних мов; - вміння здійснювати різні види письмового та усного військового перекладу англійською і німецькою мовами; - вміння використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у процесі письмового і усного військового перекладу. У період навчання бакалаврату має можливість пройти військову підготовку в одному із закладів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу й отримати офіцерське звання, що надає можливість успішно побудувати службову кар’єру в державних і недержавних установах, де наявність військового звання є обов’язковою (на державній службі і в силових структурах тощо), а також отримати додаткову підготовку, наприклад із кибербезпеки. Випускники бакалаврату у Київського національного лінгвістичного університету – фахівець з військового перекладу з двох іноземних мов зможе продовжити освіту в магістратурі.